【Oh!爸媽專欄】催眠拆解秒間爆發的脾氣彈

小朋友能說出自己的情緒,並非一日即成。培養小朋友在適當的時間察覺到自己的情緒及正確地表達,就靠父母幫忙引導了!

有一次乘升降機時,就有以下經歷……

有一個4歲左右的小男孩和媽媽走進升降機

媽: 快啲戴頸巾!

囝: 唔……(雙手繞在胸前)

媽: 今日好凍架!

囝: 我好嬲呀! (手叉腰)

媽: 今日出去呀,我幫你拎咗喇快啲

囝: 我好嬲呀!我唔同你做老友呀!(轉身背向媽)

媽: 我冇話要同你做老友喎!

囝: (繼續背向媽媽,雙手交叉放於胸前)

升降機門打開時,媽媽一個箭步自己走出去,囝囝接著也自己走出去了 (戶外)。

媽: 係咪好凍啊?

囝: 唔凍!

媽: 戴唔戴頸巾?

囝: 唔戴!

媽: 戴少少啦,唔好戴咁緊啦!

很多時候我們會覺得囝囝不乖,不合作。但其實囝囝在整個過程中發揮了非常強大的情感表達能力,肢體語言及說話用字方面都能夠做到轉變及強化!

 

運用催眠繞過情緒地雷

在情緒爆炸的時刻,家長可以巧妙運用催眠手法,藉此靈巧地避開小朋友身上的情緒地雷,並且製造機會改善情緒表達方法。由於這個小朋友年紀較細,可以用催眠裏的「轉移視線」。以聲東擊西的方法,說一些看上去「無厘頭」的事情讓小朋友瞬間進入「困惑」的狀態,從而製造自然的緩衝時間。例如:「你睇下呢度原來放咗3盆花!1…2…3…好靚呀!」

轉化語言訊號成為表達佳句

繞過激動的情緒,其實這位小朋友有能力學一些進階技巧,使用因果句表達情緒的原因,例:「因為我唔想戴頸巾,所以我好嬲!」這樣表達可以讓他人容易了解小朋友有情緒的原因,可以讓小朋友自己學會情緒表達。

只要家長把「今日出去呀,我幫你拎咗喇快啲」一句換成「你因為咩事咁嬲呀?」。然後再覆述小朋友說出的情緒原因「哦!原來係咁(帶認同語氣), 因為你……所以咁嬲」認同小朋友的情緒不等於要認同他們所做的事,認同情緒是安撫小朋友情感上的需要,之後再處理行為態度的要求吧。這樣引導小朋友可以令我們更快走到問題核心,更正確處理自己和小朋友的情緒。

 

 


 

原文連結:
http://www.ohpama.com/420743/pamajunior/%e9%84%ad%e7%a9%8e%e8%b3%a2%e5%a7%91%e5%a8%98-%e5%82%ac%e7%9c%a0%e6%8b%86%e8%a7%a3%e7%a7%92%e9%96%93%e7%88%86%e7%99%bc%e7%9a%84%e8%84%be%e6%b0%a3%e5%bd%88/?aid=37862

  • c-facebook